Harri Heikkilä

Ilmailuyhdistystoiminnan kaupallisuus ja epäkaupallisuus

6 viestiä aiheessa

Pasi ja Harri mielestäni yrittävät tätä mallia kyseenalaistaa tai sitten epäilevät sitä epäreiluksi, kilpailua vääristäväksi tms...

Sitä se ei ole, ainakaan jos hommat tehdään asianmukaisesti.

 

Väärin. Ja lopeta sanojen laittaminen toisten suuhun.

 

Tulkitsenko viestiäsi oikein, että sen sisältämän logiikan mukaan yhteisö, joka toimii voittoa tavoittelematta (esim. osakeyhtiö tai säätiö voivat olla tällaisia yhteisöjä yhdistysten lisäksi) olisi sillä perusteella oikeutettu kevyempään lentotoiminnan säätelyyn? Tämä nimittäin on minusta ongelmallista, sillä yhdistys on yhteisömuoto siinä missä säätiö tai osakeyhtiökin. Sillä on omat erityispiirteensä, mutta sillä toimiiko yhdistys yleishyödyllisesti, tuottamatta voittoa, ei ratkaise suoraan sitä kohdellaanko jotakin sen harjoittamasta taloudellisesta toiminnasta liike- tai elinkeinotoimintana verotuksellisesti, tai elinkeinotoimintana esim. kuluttajaturvallisuuslainsäädännön näkökulmasta. Siksi onkin vaikea nähdä millainen mekanismi olisi perusteltavissa lentoturvallisuusperustaiseen säätelyyn.

 

Uskoisin että jos oikea rajaus keksittäisi, asiasta saisi hyvääkin keskustelua aikaiseksi. Ehkä myös ilmailun yhdistysten toiminnalle löytyisi uusi suuntakin. Vielä en ole sopivaan keskusteluasemaan törmännyt enkä ole itsekään vielä keksinyt mikä se oikein olisi. Asioita on sivuttu monellakin eri alueella.

 

Ongelmahan on, että oikean rajauksen löytäminen ei ole mahdollista kovin paljon yksinkertaistaen. Vaikka se meille lentäjille olisikin ehkä mieleistä. Termi "kaupallisuus" on melko epämääräinen ja monitulkintainen yleiskielen ilmaus. Se sisältää paljon sosiaalisesti rakentuneita merkityksiä ja hyvin vähän tarkkarajaista määrittelyä. Siksi asiassa ei ehkä pelkästään "kaupallisuudesta" puhumalla tulla pääsemään mihinkään järkevään, loogiseen tai helposti ymmärrettävissä olevaan jaettuun näkemykseen. Eikä mitään järin briljanttia keskusteluakaan liene näköpiirissä.

 

Eri lainsäädännössä käytetään mm. termejä taloudellinen toiminta, liiketoiminta ja elinkeinotoiminta, kun viitataan toimintaan, josta yleiskielessä puhutaan "kaupallisena". Ilmailua koskevassa lainsäädännössä aihetta käsittelee EASA-perusasetuksen määritelmä ansiolentotoiminta/kaupallinen lentotoiminta/commercial operation. Kotimaisesta ilmailulaista ei tällaista määritelmää löydy, joskin esim. joissakin Trafin tekemissä tulkinnoissa sekä hallituksen esityksessä 139/2005 tällainen asia jossakin muodossa elää. On sinänsä normaalia, että osaa mainituista käsitteistä ei ole kuitenkaan määritelty esim. lakitekstissä, vaan ne määräytyvät oikeuskäytännön myötä. Näin esimerkiksi on elinkeinotoiminnan kohdalla, kun ko. käsitteestä puhutaan suhteessa verolainsäädäntöön.

 

Yleishyödyllisyys määritellään sentään melko tarkasti TVL 22§:ssa. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että yleishyödyllisyys ei tarkoita samaa asiaa kuin "ei-kaupallinen". Eli: yleishyödyllinen yhteisö voi harjoittaa liiketoimintaa, siitä joko verovelvollisena tai ei. Tai vaikkapa kaupallista ilmakuljetusta, jos se haluaa. Moni yhteisö, kuten esim. suuri osa ilmailuyhdistyksistä, harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka tapahtuu liiketoiminnan muodossa (siten kuin esim. alv-laissa tarkoitetaan), mutta yhteisö toimii kuitenkin yleishyödyllisyytensä nojalla vapautettuna tuloverosta ja alv:sta. Ennakkotapauksia ilmailukerhojen liiketoimintana harjoittamasta toiminnasta löytyy laskuvarjohyppykerhojen ja moottorilentokerhojen parista, kun nämä ovat alv-rekisteriin hakeutuneet. Lisäksi muistaakseni myös yksi ainakin purjelentokoneiden hinaustoimintaa harjoittava säätiö on hakeutunut liiketoiminnastaan alv-velvolliseksi. Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisen edellytyksenä on siis se, että toimintaa harjoitetaan liiketoimintana.

 

Yhdistyksillä on myös hyvin suuret vapaudet harjoittaa taloudellista toimintaa, kunhan se liittyy yhdistyksen aatteelliseen tarkoitukseen. Yhdistyslaki hieman rajoittaa yhdistysten toimintamahdollisuuksia toteamalla, että yhdistyksen toiminta ei saa olla pääasiassa taloudellista. Kuitenkin käytännössä taitaa olla niin, että tuota lainkohdan tarkoitusta ei ole oikeudessa kovin paljoa mitattu ja olennaisempaa näyttääkin olevan (mm. oikeuskäytännön määrän perusteella) se, että yhdistys esim. maksaa veronsa, jos se harjoittaa toimintaa josta veroja täytyy maksaa.

 

Kuten ennenkin on tullut todettua, erään vertailukohdan toiminnan "kaupallisuuden" määrittelemisestä lainsäädännössä löytää kuluttajansuoja- sekä kuluttajaturvallisuuslainsäädänöstä. Tässä yhteydessä puhutaan myös elinkeinonharjoittajista ja elinkeinotoiminnasta, viitattaessa toiminnan kaupallisuuden asteen vaikutuksesta säätelyyn. Kuluttajansuojalain sekä kuluttajaturvallisuuslain elinkeinonharjoittajan käsite on tarkoitettu laajaksi, mutta ainakaan minulla ei toistaiseksi ole tietoa viranomaisen ratkaisusta tai oikeuskäytännöstä sen osalta, missä määrin esim. kuluttajaturvallisuuslakia sovellettaisiin, tai ei sovellettaisi erilaisten, ilmailuyhdistysten toimintaan. Ehkä huomattavaa kuitenkin on, että mitään kategorista vapautusta yhdistyksille ei kuluttajaturvallisuuslain vaatimuksista ole: "Palvelun tarjoajalla ei tarkoiteta myöskään yhdistystä tai muuta yhteisöä siltä osin kuin se tarjoaa palveluja jäsenilleen muussa kuin elinkeinotoiminnassa." (KuTuL 3 §)

 

Ja ennenkuin kukaan ehtii asiasta mieltään pahoittamaan, niin minunkin mielestäni on totta, että esim. lentoturvallisuusperustaista säätelyä ei ole tarkoituksenmukaista kytkeä samoihin lähtökohtiin esim. verotuksen säätelyn kanssa, kuten esim. HE139/2005 tekee. Kuluttajaturvallisuudesta huolta pitävä lainsäädäntö lienee ehkä jopa tarkoitukseltaan lähempänä lentoturvallisuusperustaista säätelyä. Mutta onhan meillä toki erityislainsäädäntöäkin...

 

Sitten muutama sana usein esiintyvistä harhakäsityksistä (ilmailu)yhdistysten toiminnasta ja siitä mitä yhdistys saa tehdä tai ei saa tehdä.

 

Ensiksi: sitkeästi elävä virheellinen käsitys on, että yhdistys saisi tarjota jotakin palvelua vain jäsenilleen. Tämä ei pidä paikkaansa oikein miltään kannalta tarkasteltuna. Jos on kyse yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksen toteuttamisesta, tai siihen läheisesti liittyvästä toiminnasta, se voi ja sen tuleekin kohdistuakin nimenomaan yleiseksi, mahdollisimman laajojen piirien, hyväksi, ilman että asiasta on esim. veroseuraamuksia. (KHO 661/2002)

 

Toiseksi: Yhdistyksellä on oikeus harjoittaa toimintaansa läheisesti liittyvää taloudellista-, liike- tai elinkeinotoimintaa. Ilmailuyhdistystä ei siis ole kategorisesti kielletty harjoittamasta toimintaa, joka on verokohtelultaan elikeinotoimintaa, johon kuluttajaturvallisuuslainsäädäntöä sovellettaisiin, toimintaa jonka tulkittaisiin olevan ansiolentotoimintaa, tai toimintaa jonka harjoittamiseen vaadittaisiin esim. AOC. Näillä mahdollisilla tulkinnoilla ei ei olisi välttämättä edes vaikutusta toisiinsa.

 

Kolmanneksi: kun yhdistys tuottaa jäsenelleen vaikkapa hinaus- tai hyppylippuun liittyvän palvelun, niin kyseessä ei ole toiminta, jossa "toiminnan harjoittaja tekee lentotyötä omalla kustannuksellaan omiin tarkoituksiinsa, ilman toisen toimeksiantoa". Rekisteröity yhdistys on oikeustoimikelpoinen ja siis sopimuksien solmimiseen kykenevä oikeushenkilö. Yksityishenkilö, riippumatta siitä onko hän yhdistyksessä jäsen vai ei, säilyy niin ikään yksityishenkilönä. Toiminta näissä tapauksissa tapahtuu siis yksityishenkilön ja yhteisön väliseen sopimukseen, toimeksiantoon, perustuen.

 

Ja sitten liuta sekalaisia faktoja:

 

Osa ilmailuyhdistysten harjoittamasta toiminnasta on liiketoimintaa verolainsäädäntöä vastaan tarkasteltuna, siis "kaupallista". Esimerkeistä käy vaikkapa lentokoneiden vuokraaminen, koulutustoiminta, laskuvarjohyppäämiseen liittyvät lento- ja koulutuspalvelut jne. Näistä kaikista on veroviranomaisen päätöksiä. Toiminnan liiketoimintaluonteen arviointiin ei vaikuta se kohdistuuko harjoitettu toiminta vain yhdistyksen jäsenistöön vai myös sen ulkopuolelle. Toiminta on liiketoimintaa tosiasiallisen luonteensa ja sisältönsä perusteella, ei esim. sen perusteella onko toiminnasta hakeuduttu alv-velvolliseksi. Eikä sen perusteella mitä yhdistyksen puheenjohtaja, hallitus tai jäsenkokous asiasta on mieltä.

 

Osa yhdistysten harjoittamasta toiminta on, yhdistysten itsensäkin mielestä, muuta kuin yksityistä huvi-ilmailua polttoaineen valmisteverotuksesta annettua säätelyä vastaan tarkasteltuna, siis "kaupallista". Esimerkeistä käy lentokoulutustoiminta, hinauslentotoiminta, hyppylentotoiminta jne.

 

Osa yhdistysten harjoittamasta toiminnasta on sellaista, että siihen sovelletaan mm. kuluttajaturvallisuuslainsäädäntöä.

 

Yhdistyksen omaisuus on yhdistyksen omaisuutta, ei sen jäsenistön yhteisesti omistamaa omaisuutta.

 

Kun yhdistys vuokraa yksityishenkilölle lentokoneen, joka käyttää lentokonetta omalla lupakirjallaan, oman päätöksentekonsa seurauksena, omiin tarkoituksiinsa, ei kyseessä ole yhdistyksen harjoittama lentotoiminta.

 

Kun yhdistys oman päätöksentekojärjestyksensä myötä päätyy harjoittamaan jotakin lentokoneella tehtävää toimintaa (esim. lentämään laskuvarjohyppylentoja) on kyseessä yhdistyksen harjoittama lentotoiminta.

 

Harri

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

... yhteisö, joka toimii voittoa tavoittelematta (esim. osakeyhtiö tai säätiö voivat olla tällaisia yhteisöjä yhdistysten lisäksi) olisi sillä perusteella oikeutettu kevyempään lentotoiminnan säätelyyn?

 

Osakeyhtiö ei voi olla voittoa tavoittelematon - by definition. Se voi olla voittoa tuottamaton, mutta se on aivan eri asia.

 

... sillä toimiiko yhdistys yleishyödyllisesti, tuottamatta voittoa, ei ratkaise suoraan sitä kohdellaanko jotakin sen harjoittamasta taloudellisesta toiminnasta liike- tai elinkeinotoimintana verotuksellisesti, tai elinkeinotoimintana esim. kuluttajaturvallisuuslainsäädännön näkökulmasta. Siksi onkin vaikea nähdä millainen mekanismi olisi perusteltavissa lentoturvallisuusperustaiseen säätelyyn.

 

Tästä olen samaa mieltä. Eikä mulla ole vastausta "oikeaan rajaukseen" tai siihen mikä on kaupallista ja mikä ei.

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Osakeyhtiö ei voi olla voittoa tavoittelematon - by definition. Se voi olla voittoa tuottamaton, mutta se on aivan eri asia.

 

Ei mennä tuohon osakeyhtiöproblematiikkaan syvemmälle vaikka se mielenkiintoista epäilemättä olisikin.

 

Vaikka semantiikka sinänsä onkin tärkeää, riittää tässä ilmailukerhoyhteydessä kuitenkin esim. sen asian tiedostaminen, että myös osakeyhtiö voi toimia siten ettei se tuota voittoa omistajilleen ja sillä voi olla yleishyödyllisen yhteisön verokohtelu. Aivan kuten ilmailuyhdistykselläkin.

 

Harri

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Osakeyhtiö ei voi olla voittoa tavoittelematon - by definition. Se voi olla voittoa tuottamaton, mutta se on aivan eri asia.

 

Mikäs (muka) estää tälläisestä määräämisen yhtiöjärjestyksessä?

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Luo uusi käyttäjätunnus tai kirjaudu sisään

Sinun täytyy olla jäsen osallistuaksesi keskusteluun

Luo käyttäjätili

Rekisteröi uusi käyttäjätili helposti ja nopeasti!


Luo uusi käyttäjätili

Kirjaudu sisään

Sinulla on jo käyttäjätili?


Kirjaudu sisään