Harri Koskinen

Lentoliikennestrategian valmistelu käynnistyy

83 viestiä aiheessa

---------------------------------------------------------

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tiedote 17.09.2012

---------------------------------------------------------

 

Lentoliikennestrategian valmistelu käynnistyy

 

Liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy valmistelemaan lentoliikennestrategiaa. Strategiassa selvitetään Suomen lentoliikenteen tulevaisuuden näkymiä ja arvioidaan Suomen lentoasemaverkostoa erityisesti alueiden saavutettavuuden näkökulmasta.

 

- Lentoliikenne ja lentoasemaverkko nostettiin liikennepoliittisessa selonteossa yhdeksi 2010-luvun erityishaasteeksi. Tavoitteenamme on turvata Suomen kilpailukyky ja säilyttää kattavat lentoliikenneyhteydet. Selvitämme Suomen lentoliikenteen tulevaisuuden näkymiä avoimesti ja laajasti sidosryhmiä kuullen, sanoo liikenneministeri Merja Kyllönen.

 

Lentoliikennestrategiassa on tarkoitus arvioida nykyisen lentoasemaverkoston tarkoituksenmukaista rakennetta, palvelutasoa ja kustannustehokkuutta. Lisäksi tarkastellaan eri toimijoiden kuten valtion, kuntien, Finavian ja lentoyhtiöiden roolia lentoliikennepalvelujen järjestämisessä ja tarjoamisessa.

 

Lentoliikennestrategia sisältyy liikennepoliittisen selonteon toimenpiteisiin.

 

Lentoliikennestrategian operatiivinen valmistelu tehdään projektiryhmässä, johon kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön virkamiesten lisäksi hallinnonalan virastojen ja Finavian edustajia. Lentoliikennestrategian valmistelua ohjaa seurantaryhmä. Seurantaryhmään kutsutaan laajasti alan toimijoita ja organisaatioita.

 

Lisäksi järjestetään kuulemistilaisuuksia, joihin kutsutaan laajemmin muun muassa alueiden ja lentoasemakuntien sekä muiden sidostyhmien, kuten ammattijärjestöjen, edustajia.

 

Lentoliikennestrategian on määrä valmistua vuoden 2014 loppuun mennessä. Strategiasta annetaan väliraportti vuoden 2013 loppuun mennessä. Strategiatyön etenemisestä tullaan viestimään työn kuluessa.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Esitys Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston kulurakenteen ja hinnoittelun selvityksestä, päivätty 23.1.2013

 

Selvitystyö on tehty lentoliikennestrategiatyön valmistelun tueksi ja pohjaksi.

Työssä on selvitetty Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) toimeksiannosta Finavia Oyj:n operoiman 25 lentoaseman kannattavuutta, kulurakennetta ja hinnoittelua.

 

Selvityksessä ei ole otettu kantaa mm. siihen, mihin toimenpiteisiin lentoasemaverkoston ylläpitämisestä syntyvien alijäämien johdosta tulisi ryhtyä tai siihen miten lentoasemakohtaisten alijäämien odotetaan kehittyvän tulevina vuosina.

 

Yhtenäishinnoittelu ja verkostoperiaate:

 

Verkostoperiaatteen piirissä olevilla eri lentoasemilla sovelletaan yhtenäistä hinnoittelua siten, että samasta palvelusta peritään samanlaista palvelutasoon perustuvaa maksua yksittäisen lentoaseman kannattavuudesta riippumatta.

Finavian mahdollisuudet vaikuttaa yksittäisen lentoaseman hinnoitteluun tai kannattavuuteen ovat rajalliset käytössä olevasta yhtenäishinnoittelumallista johtuen.

Nykyisessä mallissa on voimakas ristisubventaatio Helsinki-Vantaan lentoasemalta kaikille muille lentoasemille (pl. sotilaslentoasemat Utti, Halli ja Kauhava).

Suomen kaltaisella yhtenäisinnoittelumalliin perustuvalla verkostoperiaatteella toimivia maita ovat Espanja ja Portugali.

 

Selvityksen johtopäätelmiä:

 

Maakuntalentokenttien muodostama ns. verkostoalijäämä oli vuonna 2011 noin 22 miljoonaa euroa. Lentoasematoiminta on kannattavaa vain Helsinki-Vantaan lentokentällä sekä kolmella sotilasilmailun kentällä.

 

Maakunta-asemien ylläpito ja lennonvarmistuspalvelut rahoitetaan kaupallisten palveluiden tuotoilla eli Helsinki-Vantaan ja muiden kenttien välillä vallitsee ristisubventio. Tästä huolimatta Helsinki-Vantaa sijoittuu eurooppalaisten päälentoasemien lentoliikennemaksujen hintavertailussa halvimpien joukkoon.

 

Isona haasteena selvityksessä nostetaan esille se, että lentoasemaverkoston toiminnan kannalta välttämättömiä investointeja ei ole tuloslaskelmissa riittävän hyvin huomioitu. Täysimääräisen kustannusvastaavuuden noudattaminen tarkoittaisi, että verkon vähäliikenteisissä osissa liikenteeltä perittävät yksikkömaksut nousisivat 2-4 -kertaisiksi.

 

www.lvm.fi

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

---------------------------------------------------------

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tiedote 12.11.2013

 

---------------------------------------------------------

 

Tulevaisuuden lentoasemaverkkoa arvioidaan

 

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteilla oleva lentoliikennestrategiatyö on edennyt tulevaisuuden lentoasemaverkon arviointiin. Liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä kävi keskustelua lentoliikennestrategiasta ja evästi ministeriötä strategian jatkovalmisteluun 12. marraskuuta.

 

Lentoasemaverkostosta tehdään vaikutusten arvio, joka valmistuu maaliskuussa 2014. Vaikutusten arviossa selvitetään laaja-alaisesti Suomen lentoasemaverkoston taloudelliset, sosiaaliset, liikenteelliset ja sekä ympäristö- ja turvallisuusvaikutukset vuoteen 2030 saakka. Poliittisia linjauksia lentoasemaverkosta on mahdollista tehdä kehysriihessä keväällä 2014.

 

Lentoliikennestrategia valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Väliraportti valmistuu loppuvuodesta 2013. Lentoliikennestrategian tavoitteena on selvittää Suomen lentoliikenteen tulevaisuuden näkymiä ja arvioida Suomen lentoasemaverkostoa erityisesti alueiden saavutettavuuden näkökulmasta.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

---------------------------------------------------------

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tiedote 17.12.2013

 

---------------------------------------------------------

 

Lentoliikennestrategian valmistelu jatkuu

 

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti syyskuussa 2012 lentoliikennestrategian valmistelun. Strategian pitäisi valmistua vuoden 2014 lopulla. Strategian valmistelusta vastaava työryhmä antoi 17.12.2013 työn puolivälissä väliraportin. Väliraportti on ennen kaikkea tilannekatsaus tähän mennessä tehdystä työstä ja raportissa keskitytään erityisesti lentoasemaverkkoon ja lentoliikenteen palvelutasoon.

 

Väliraportissa todetaan, että kaukohenkilöliikenteen palvelutasoa on katsottava kokonaisuutena koko joukkoliikennejärjestelmän näkökulmasta. Nykyisen, ja jopa paremman, palvelutason turvaaminen voi olla mahdollista myös nykyistä rajatumman lentoasemaverkon puitteissa, jos isommiksi kokonaisuuksiksi kootut matkustajavirrat houkuttelevat lentoyhtiöitä tarjoamaan tiheämpiä vuorovälejä tai sopivampia aikatauluja.

 

Työryhmä toteaa, että lentoasema sinällään ei ole itsetarkoitus, vaan sen avulla luodaan edellytyksiä lentoliikennepalvelujen tarjonnalle. Lentoyhtiöt itse päättävät kaupalliselta pohjalta, minne, kuinka paljon ja millaisilla ehdoilla lentoyhtiöiden on tarkoituksenmukaista järjestää lentoyhteyksiä.

 

Helsinki-Vantaan lentoasema on Aasian ja Euroopan välisessä lentoliikenteessä noussut yhdeksi suurimmista mannertenvälisten lentojen solmukohdista. Kilpailu kansainvälisen lentoliikenteen siirtomatkustajista on kuitenkin kiristymässä mm. Pietari-Pulkovon lentoaseman avattua uuden terminaalin.

 

Valtioneuvoston elokuussa 2013 tekemä päätös Finavian pääomittamisesta 200 miljoonalla eurolla onkin tärkeä, jotta Helsinki-Vantaan lentoasemalla voidaan käynnistää mittavat kehittämis- ja laajennusinvestoinnit Helsinki-Vantaan lentoaseman kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi.

 

Lentoliikennestrategian valmistelu jatkuu vaikutusarvion laadinnalla. Vaikutusarviossa olisi tarkoitus arvioida erilaisten lentoasemaverkkovaihtoehtojen vaikutuksia alueelliseen saavutettavuuteen. Vaikutusarviot valmistuvat niin, että mahdollisia poliittisia linjauksia lentoasemaverkostosta on mahdollista tehdä hallituksen kevään kehysriihessä.

 

Vuoden 2014 aikana jatketaan lentoasemaverkon ja palvelutason lisäksi myös strategian muiden teemakokonaisuuksien, kuten lennonvarmistus-, turvallisuus-, ympäristö- ja koulutusasioiden käsittelyä niin, että nämä teemat ja niihin liittyvät toimenpidesuositukset esitetään vasta loppuraportissa.

 

 

LVM:n julkaisuja: Lentoliikennestrategian väliraportti

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

http://app.kauppalehti.fi/news/article/paauutiset?article=201312588547

 

Raportti on tunkkainen lemahdus menneisyydestä, ajasta jolloin suomalainen alemmuuskompleksi -siis se "kuka tänne muka haluaisi" -asenne -oli kukkeimmillaan. Ministerikään ei kommentoi Ei siis ihme, ettei ministeri Merja Kyllönen (vas) tai kukaan mukaan liikenneministeriössä kyseisen raportin kanssa tekemisissä ollut suostunut julkisesti kommentoimaan tekelettä. Kuka tahansa ministeriön sisälukutaitoinen, viivoittimella ja harpilla varustettu kesäharjoittelija olisi kyennyt kasaamaan sen liikenneaikatauluista sekä julkisista lähteistä.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Pohjois-Pohjanmaan liittoa ja Oulun kaupunkia huolettaa ministeriön aikomus luokitella Oulun lentoasema yhdeksi peruslentoasemaksi muiden joukossa.

 

Määrittely peruslentoasemaksi ei ole linjassa meidän alueellisten tavoitteidemme kanssa. Jos strategiassa olisi kirjattuna Oulun lentoaseman kansainvälisyyden tavoittelu, se loisi vankempaa pohjaa kentän tulevaisuuden toiminnalle ja markkinointi- ynnä muille kehitysponnisteluille.

 

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/oulun-lentoasema-maariteltiin-vain-peruslentoasemaksi/653750/

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kysymys kuuluu: Olisiko poliittiset päätökset tehtävä niin, että ainoastaan pari firmaa hyötyy päätöksistä vai pitäisikö päätöstä tehtäessä ajatella koko kansaa?

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kysymys kuuluu: Olisiko poliittiset päätökset tehtävä niin, että ainoastaan pari firmaa hyötyy päätöksistä vai pitäisikö päätöstä tehtäessä ajatella koko kansaa?

 

Mikä sittenonkoko kansan etutässä lentokenttä asiassa?

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kysyin mitäsinätarkoitit

 

En minä ala tuosta listaa kirjoittelemaan, uskon että jokainen osaa hahmotella tällaisen asian ihan itse.

Yhden vertauksen omaisen esimerkin voisin sinulle kuitenkin antaa: Tuttavani perheellä oli ennen 2 km matka ruokakauppaan, sitten kauppias siirtyi eläkkeelle ja kauppa lopetettin, matka lähimpään ruokakauppaan venyi lähes 40 kilometriin.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Voihan tuollatutavaperheellätokimatka pidetä muttasiltikauempana saataa ollasittenmuitakin palvelujajotka ovat tarpeelisiajaitsesäänkintuo kauppakin tuollakauempana voi ollaparempikin :-[

 

Ja mitä tuklee tuohon lentokenttä asiaan miksipitäisipitää yllä kenttiäjoillaei edesteoriassaolemahdolisuuta peittää kulujaan.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
Ministeriön malli sakkaa pahasti

 

...

Ministeriön suunnitelmien taustalla vaikuttavat puhtaasti Finavian tarpeet. Valtionyhtiö Finavia omistaa Suomen lentoasemat ja lennonvarmistusjärjestelmän. Yhtiön lin-jauksen mukaan Helsinki-Vantaan lentoaseman tehtävä on tukea kaikkia muita Suomen kenttiä.

...

 

http://www.kaleva.fi/mielipide/paakirjoitukset/ministerion-malli-sakkaa-pahasti/653941/

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Käytänössäjostuo oulun kenttä saa tuonperuskenttästatuksen  niinmitensehaittatuota kansainvälistä liikennettä?

 

Anteeksi, mutta voisiko oikeinkirjoitukseen kiinnittää huomiota. Tälläistä tekstiä on todella vaikea lukea.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Anteeksi, mutta voisiko oikeinkirjoitukseen kiinnittää huomiota. Tälläistä tekstiä on todella vaikea lukea.

 

kyllä voi  :(

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
Lapin liiton tutkimuksen mukaan huonot lentoyhteydet ovat aiheuttaneet miljoonamenetykset Lapin matkailutulossa. Kyselyyn vastasi 51 matkanjärjestäjää, jotka toivat talvikaudella 2012–2013 yhteensä 122 704 matkailijaa Lappiin.

 

Pelkästään 12 suuren matkanjärjestäjän menetettyjen kauppojen arvo oli 2,7 miljoonaa euroa. Suurimpina syinä pidettiin lentojen korkeita hintoja suhteessa kilpaileviin matkakohteisiin ja kapasiteetin puutetta.

 

Lentoliikennestrategian väliraportin mukainen kotimaan lentoliikenteen laskuennuste ja sen pohjalta tehtävät päätökset ovat ristiriidassa matkailualan kehityksen ja kasvupotentiaalin kanssa.

 

Kauppalehti

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Jos 2,7 miljoonaa olisi oikeasti tulossa, niin luulisi Lapin matkailuporukan jo kovaa vauhtia ostavan jostain sitä lentokapasiteettia. Nyt vaan ihmetellään ja jaaritellaan.

 

Vähemmän puhetta ja jauhantaa ja enemmän tekoja. Siitä se lähtee.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Jos 2,7 miljoonaa olisi oikeasti tulossa, niin luulisi Lapin matkailuporukan jo kovaa vauhtia ostavan jostain sitä lentokapasiteettia. Nyt vaan ihmetellään ja jaaritellaan.

 

Vähemmän puhetta ja jauhantaa ja enemmän tekoja. Siitä se lähtee.

 

Lippujen hinnat on vaan Finnairin toimesta hinnoiteltu PILVIIN. Lentävät puoleen hintaan Hesasta tuonne Norjan puolelle samaan aikaan ?! :thmbdn:

Ja sama hinta politiikka on, kun Lapista ostaa lipun Helsinkiin ja takaisin. Samaan aikaan Helsingistä Lappiin ostettu lipun hinta on n. puolet siitä  >:(

 

Muutamat matkailualan toimijat ovat alkaneetkin lennättämään turistit omalla koneella suoraan keski-euroopasta pohjoiseen. Japanilaiset ovat alkaneet lentämään SAS.n toimesta suoraan Tokiosta Pohjois-Norjaan, josta olen itse muutaman bussiryhmän henkilökohtaisesti käynyt hakemassa Suomen puolelle.

 

Norjan valtio satsaa matkailuun moninkertaisen määrän euroja Suomeen nähden, joten kohta se viimeinenkin työllistävä sektori Suomesta häviää tuolla tavalla.

Ihmiset tulevat elämää kehäkolmosen sisäpuolella, muu Suomi autioituu ja minä poika se lentelen niitä erälentoja täällä pohjoisessa, enkä VALITA  ;)

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Sorry, nämä olivat minun tekstiä. Ei tullut katsottua niin tarkkaan, mihin ne asettuivat. Pahoitteluni  ::)

Lippujen hinnat on vaan Finnairin toimesta hinnoiteltu PILVIIN. Lentävät puoleen hintaan Hesasta tuonne Norjan puolelle samaan aikaan ?!  :thmbdn:

Ja sama hinta politiikka on, kun Lapista ostaa lipun Helsinkiin ja takaisin. Samaan aikaan Helsingistä Lappiin ostettu lipun hinta on n. puolet siitä   >:(

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Luo uusi käyttäjätunnus tai kirjaudu sisään

Sinun täytyy olla jäsen osallistuaksesi keskusteluun

Luo käyttäjätili

Rekisteröi uusi käyttäjätili helposti ja nopeasti!


Luo uusi käyttäjätili

Kirjaudu sisään

Sinulla on jo käyttäjätili?


Kirjaudu sisään