Harri Koskinen

Lentoliikenteen päästökauppa patistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

30 viestiä aiheessa

---------------------------------------------------------

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tiedote 15.10.2009

---------------------------------------------------------

 

Lentoliikenteen päästökauppa patistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

 

Uudella lailla otetaan Suomessa käyttöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi lentoliikenteen päästökauppajärjestelmästä. Tavoitteena on vähentää lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä kustannustehokkaalla tavalla.

 

Lain on tarkoitus tulla Suomessa voimaan 1. helmikuuta 2010. Sen mukainen ensimmäinen päästökauppakausi alkaisi 1. tammikuuta 2012.

 

Päästökauppadirektiivi koskee kaikkia EU:n lentoasemilta lähteviä ja saapuvia lentoja, ellei niitä ole erikseen rajattu säännöksen ulkopuolelle. Suomen vastuulla on hallinnoida 25 lentoyhtiön päästöoikeuksien jakamista.

 

Lentoliikenteen päästökauppa perustuu vaihdannan piirissä oleviin päästöoikeuksiin. Liikenteen päästöoikeuksista 85 prosenttia jaetaan maksutta EU-tasolla tehtävän vertailun perusteella ilma-alusten käyttäjille, pääasiassa lentoyhtiöille. Maksuttomien päästöoikeuksien jako tapahtuu ilma-aluksen tonnikilometrien perusteella.

Loput 15 prosenttia lentoliikenteen päästöoikeuksista huutokaupataan.

 

Lain avulla ohjataan lentoyhtiöitä tehostamaan toimintaansa ja vähentämään päästöjä. Maksuttomasti jaettavaa prosenttiosuutta on tarkoitus alentaa tulevina vuosina. Lisäksi lentoyhtiöiden on vuosittain palautettava edellisen vuoden päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia. Päästöoikeuksien palauttamatta jättämisestä määrätään ylitysmaksu.

 

Lentoliikenteen päästökauppa on puoliavoin järjestelmä. Tämä tarkoittaa, että lentoyhtiöt voivat ostaa päästöoikeuksia muilta päästökaupan piiriin kuuluvilta toimijoilta, kuten energia- ja teollisuuslaitoksilta, mutta muut toimialat eivät ainakaan alkuvaiheessa voisi käyttää lentoliikenteen päästöoikeuksia. Kasvavana toimialana lentoliikenteestä tuskin jää päästöoikeuksia muille jaettavaksi.

 

Päästökaupan viranomaistehtäviä Suomessa hoitavat Liikenteen turvallisuusvirasto ja Energiamarkkinavirasto. Vuoden 2010 alussa aloittava Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa muun muassa jaettavien päästöoikeuksien jakamisesta, seurannasta ja raportoinnista. Energiamarkkinavirasto puolestaan vastaa päästökauppaoikeuksien kirjaamisesta ja hallinnoinnista sekä huutokauppatulojen tulouttamisesta valtiolle.

 

Euroopan komission mukaan lentoliikenteen päästökaupalla olisi mahdollista vähentää EU:n lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä jopa 183 miljoonaa tonnia.

 

Hallitus päätti lentoliikenteen päästökauppaa koskevan lain sisällöstä 15. lokakuuta.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

TraFin tiedote 12.1.2010:

 

 

Lentoliikenteen päästökaupan todentajaohje valmistui

 

Euroopan akkreditointielin EA on päivittänyt todentajaohjeen (EA-6/03:2010), joka koskee lentoliikenteen päästökaupan todentajien pätevyyden arvioimista ja hyväksymistä.

 

Ohje perustuu päästökauppadirektiiviin 2003/87/EY ja direktiivin lentoliikennettä koskevaan muutokseen 2008/101/EY. Ohje on merkityksellinen lentoliikenteen tarkkailun ja todentamisen osalta jo vuonna 2010. Ohje hyväksyttiin EA:ssa tammikuun alussa ja se tulee voimaan 1.3.2010.

 

EA:n ohje löytyy Trafin lentoliikenteen päästökauppasivuilta osoitteesta:

http://www.ilmailuhallinto.fi/eun_paastokauppa

 

ja

 

EA:n kotisivuilta osoitteesta:

http://www.european-accreditation.org/n1/doc/EA6-03.pdf

 

Ohje sisältää vaatimukset lentoliikenteen päästökaupan todentajien pätevyyden varmistamiselle, akkreditoinnille ja toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiselle. Suomessa lentoliikenteen päästökaupan todentajat hyväksyy Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

 

Lentoliikenteen päästökaupan todentajien tulee erikseen hakea hyväksyntää päästökaupan todentamisen osalta Trafilta. Hakemus tehdään kirjallisesti Trafin vahvistamalla lomakkeella. Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan nimi, yritys- tai yhteisötunnus, kotipaikka ja yhteystiedot sekä johtavana todentajana, todennuksen tekijänä ja todentajalausunnon vahvistajana toimivien henkilöiden nimet, syntymäajat ja yhteystiedot.

 

Hakemukseen on liitettävä Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan akkreditointielimen akkreditointipäätös hakijan pätevyydestä, josta käy ilmi, että hakija täyttää vaatimukset lentoliikenteen todentamisesta.

 

Kansallisen päästökaupparekisterin käyttöä varten hakemuksessa on lisäksi ilmoitettava (Ks. rekisterin osalta: http://www.energiamarkkinavirasto.fi)

 

1) sen henkilön nimi ja yhteystiedot, joka organisaatiossa on valtuutettu kansallisen päästökaupparekisterin käyttöön;

2) kansalliseen päästökaupparekisteriin kirjauduttaessa käytettävä tunnistautumistapa; sekä

3) valtuutetun henkilön henkilötunnus, jos tunnistautumistapa perustuu henkilötunnukseen.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

---------------------------------------------------------

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tiedote 21.01.2010

---------------------------------------------------------

 

Ilmailun päästökauppa EU:ssa käynnistyy 2012

 

Eduskunta on hyväksynyt lain, jolla otetaan Suomessa käyttöön EU:n lentoliikenteen päästökauppajärjestelmä. Tavoitteena on vähentää lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä kustannustehokkaalla tavalla.

 

Lain on tarkoitus tulla Suomessa voimaan 1. helmikuuta 2010 ja ensimmäinen päästökauppakausi alkaisi 1. tammikuuta 2012. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 22. tammikuuta.

 

Lentoliikenteen päästökaupan piiriin kuuluvat kaikki EU:n lentoasemilta lähtevät ja niille saapuvat lennot, jollei niitä ole erikseen rajattu säännöksen ulkopuolelle. Suomen vastuulla on hallinnoida 25 lentoyhtiön päästöoikeuksien jakamista.

 

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ja ennakoi lentoliikenteen päästökauppaa koskevan sääntelyn vaikutuksia. Hallituksen on myös tilanteen niin vaatiessa ryhdyttävä tarvittaviin toimiin tasapuolisten lentoliikennepalvelujen ja verkostoperiaatteella toimivan lentoasemaverkon turvaamiseksi. Tällä tavoin pystytään osaltaan edesauttamaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä joka puolella Suomea.

 

Päästökauppa perustuu vaihdannan piirissä oleviin päästöoikeuksiin, joista 85 prosenttia jaetaan maksutta EU-tasoisen vertailun perusteella ja 15 prosenttia huutokaupataan. Maksuttomien päästöoikeuksien jako tapahtuu ilma-alusten tonnikilometrien perusteella.

 

Lailla on tarkoitus ohjata lentoyhtiöitä tehostamaan toimintaansa ja sitä kautta päästöjen vähentymiseen. Maksuttomasti jaettavaa prosenttiosuutta on tarkoitus alentaa asteittain.

 

Lentoliikenteen päästökauppa on puoliavoin järjestelmä. Tämä tarkoittaa, että lentoyhtiöt voivat ostaa päästöoikeuksia muilta päästökaupan piiriin kuuluvilta toimijoilta, kuten energia- ja teollisuuslaitoksilta. Sen sijaan muut toimialat eivät ainakaan alkuvaiheessa voisi käyttää lentoliikenteen päästöoikeuksia.

 

Päästökaupan viranomaistehtäviä Suomessa hoitavat Liikenteen turvallisuusvirasto ja Energiamarkkinavirasto. Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa muun muassa päästöoikeuksien jakamisesta, seurannasta ja raportoinnista. Energiamarkkinaviraston vastuulla on päästökauppaoikeuksien kirjaaminen ja hallinnointi sekä huutokauppamaksujen kerääminen.

 

Euroopan komissio on arvioinut, että lentoliikenteen päästökaupalla voidaan vähentää EU:n lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä jopa 183 miljoonaa tonnia.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Lentoliikenteen päästökauppa käyntiin - tavoitteena yhdenvertaisuus

 

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi )

Helsinki 23.2.2010

Klo 11.00

 

Lentoliikenteen päästökauppalaki tuli voimaan Suomessa helmikuun alussa. Itse päästökauppa käynnistyy vuonna 2012, ja siihen liittyviä viranomaistehtäviä hoitaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

 

Päästökauppaa pidetään tällä hetkellä yhtenä tärkeimmistä tulevaisuuden energia- ja ilmastopoliittisista ohjauskeinoista lentoliikenteessä, etenkin jos siitä saadaan maailmanlaajuisesti toimiva. EU:n vuosi sitten julkaisema direktiivi liittää ilmailuyhteisön osaksi päästöoikeuksien kaupan järjestelmää ja koskee pääsääntöisesti kaikkia EU:n alueella lennettyjä sekä sieltä lähteviä tai saapuvia lentoja.

 

Lentoliikenteen päästökauppalaki tuli voimaan Suomessa 1.2.2010. Lakia täydennettiin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksilla, jotka liittyivät muun muassa lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen ja tonnikilometrien tarkkailuun sekä niistä annettavien selvitysten todentamiseen.

 

Päästökaupan tavoitteena on yhdenmukaisuus: se ei saa vääristää lentoliikenteen kilpailua tai ajaa pois liiketoimintoja pois EU:n alueelta. Haastava tehtävä edellyttää hyvää yhteistyötä eri jäsenmaiden viranomaisten, EU:n komission, Euroopan lennonvarmistusjärjestö Eurocontrolin sekä päästökaupan piiriin kuuluvien lentoyhtiöiden ja muiden ilma-alusten käyttäjien välillä.

 

Trafi hyväksyy ja valvoo

 

Lentoyhtiöt ja muut päästökaupan piiriin kuuluvat ilma-alusten käyttäjät ovat velvollisia raportoimaan vuotuisista päästöistään toimivaltaiselle viranomaiselle eli Trafille. Selvityksestä on käytävä ilmi, kuinka paljon yhtiö on aiheuttanut hiilidioksidipäästöjä (CO2) edellisenä vuonna. Tämä määrä päästöoikeuksia tulee palauttaa Energiamarkkinaviraston ylläpitämään päästökaupparekisteriin tarkkailuvuotta seuraavana vuonna.

 

Kuluva vuosi on päästöjen osalta ratkaiseva, sillä vuodelta 2010 raportoitujen tonnikilometritietojen perusteella lentoyhtiöt voivat hakea itselleen ilmaisia päästöoikeuksia. Ilmaisia oikeuksia jaetaan sekä lentoliikenteen päästökaupan ensimmäisellä kaudella 2012 että toisella kaudella 2013-2020. Oikeuksista 85 % jaetaan ilmaiseksi, loput 15 % huutokaupataan.

 

EU-komissio on vahvistanut yksinkertaistetut tarkkailumenetelmät, joita voidaan käyttää, kun kyseessä ovat vähän päästöjä aiheuttavat, esimerkiksi yksityisten henkilöiden tai yritysten ei-kaupallisessa käytössä olevat ilma-alukset. Näin varmistetaan, että myös näiden ilma-alusten käyttäjien päästöjä voidaan suurten lentoyhtiöiden tavoin seurata mahdollisimman yhdenmukaisesti ja luotettavasti.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO on suostunut rajoittamaan lentokoneiden kasvihuonekaasupäästöjä Euroopan unionin alueella. Käytännössä ilmailuala siirtyy sopimuksen myötä asteittain EU:n päästökaupan piiriin. Kansainvälisessä ilmailualan kokouksessa Montrealissa syntynyt sopimus päätti lähes vuosikymmenen kestäneen pattitilanteen ilmailualan päästösopimuksissa.

 

Päästökaupan vaikutukset lentolippujen hintoihin tuskin tuntuvat vielä lähivuosina, sillä sopimus astuu voimaan vasta vuonna 2020. Sopimus on osa EU:n ilmastotavoitteita, joiden on tarkoitus leikata kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla tällä vuosikymmenellä vuoden 1990 tasoon verrattuna.

 

taloussanomat

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Finnair Oyj - Lehdistötiedote

 

Finnair tukee lentoliikenteen päästörajoituksia

 

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO pääsi yhteisymmärrykseen 190 jäsenmaansa kanssa lentoliikenteen päästöjen rajoittamisesta. Päätöslauselma allekirjoitettiin perjantaina 8.10. Montrealissa ICAO:n yleiskokouksessa.

 

- Ratkaisu on ainutlaatuinen, sillä kyseessä on globaalisti koko toimialaa koskeva päästöjen rajoittaminen, eivätkä maakohtaiset rajoitukset. Esimerkiksi Kioton sopimus koskee valtioita. Lentoliikenne on ensimmäinen teollisuuden ala, joka on tehnyt vastaavan sopimuksen, Finnairin kestävästä kehityksestä vastaava johtaja Kati Ihamäki sanoo.

 

Päätöslauselma sisälsi yksimielisyyden polttoainetehokkuuden parantamisesta kahden prosentin vuosivauhtia vuoteen 2050 saakka, lentokoneiden moottoreiden hiilidioksidipäästöstandardin valmistelun vuoteen 2013 mennessä sekä hiilineutraalin kasvun vuodesta 2020 eteenpäin.

 

- Osa lentoyhtiöistä, Finnair mukaan lukien, olisi ollut valmis menemään pidemmälle päästörajoitusten suhteen, Kati Ihamäki jatkaa.

 

Finnairin tavoitteena on vähentää päästöjä 24 prosenttia istuinta kohden vuodesta 2009 vuoteen 2017 mennessä. Päästöjä on vähennetty määrätietoisesti jo aikaisemmin, joten vuodesta 1999 vuoteen 2017 vähennyksiä kertyy 41 prosenttia istuinta kohden.

 

Finnair tukee kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA:n visiota päästöttömästä lentämisestä vuonna 2050.

 

Finnair Oyj

Viestintä

11.10.2010

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

EU:n tuomioistuin on hylännyt yhdysvaltalaisten lentoyhtiöiden vaatimuksen lentokoneiden hiilidioksidimaksun poistamisesta. Hanke on saanut osakseen kovaa arvostelua ja uhkailua erityisesti Yhdysvalloista.

 

Aikeista raivostuneet yhdysvaltalaiset, kanadalaiset sekä muut kansainväliset lentoyhtiöt katsovat järjestelmän rikkovan kansainvälisiä ilmailusopimuksia. EU:n tuomioistuin oli kuitenkin toista mieltä.

 

- Järjestelmä ei loukkaa kolmansien maiden suvereniteettia, koska sitä voidaan soveltaa operaattoreihin vain silloin, kun niiden lentokoneet ovat fyysisesti jonkun EU:n jäsenmaan alueella, tuomioistuin perusteli ratkaisuaan.

 

YLE Uutiset/Reuters, AFP, AP

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Ensimmäinen eurooppalainen on ilmoittanut siirtävänsä ETS-kulut matkustajille:

LUFTHANSA WARNS EU ETS SCHEME TO RAISE FARES

Lufthansa has told passengers to brace for higher ticket prices as it refuses to shoulder the costs of the EU's Emissions Trading Scheme which now applies to airlines.

http://news.airwise.com/story/view/1325578319.html

 

Ensimmäinen lentoyhtiö siirsi ETS-kulunsa hintoihin:

DELTA ADDS USD$3 SURCHARGE ON US-EUROPE FARES

Delta Air Lines said it has added a USD$3 surcharge each way on fares purchased in the United States for flights between the US and Europe, a move that would help offset the cost of the EU's new Emissions Trading Scheme.

http://news.airwise.com/story/view/1325677973.html

 

Deltalla on helpompaa, kun vain osa matkustajista on EU:n alueella. Eurooppalaisilla on enemmän harmaita hiuksia asiasta.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Vuoden 2011 päästölukujen ilmoittamisaika EU:lle meni umpeen äskettäin, mutta erinäiset ulkomaiset, siis intialaiset ja kiinalaiset yhtiöt ovat edelleen kieltäytyneet ilmoittamasta lukujaan. Kuten oli odotettavissa, EU on päättänyt olla estämättä näiden maiden lentoyhtiöitä lentämästä EU:n alueelle, mutta uhkaa nyt uudella aikarajalla. "Ankarat rahalliset rangaistukset" kuulemma odottavat, elleivät näiden maiden yhtiöt ala noudattaa EU:n ETS-lakeja  tammikuuhun 2013 mennessä.

 

The European Union has decided it would not ban foreign airlines that have refused to share their carbon emission data from entering EU airspace.

 

However, it said stringent financial penalties would be imposed if these failed to comply with the laws by January 2013.

 

http://www.rediff.com/business/report/carbon-emission-eu-to-impose-penalty/20120619.htm

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Vuoden 2011 päästölukujen ilmoittamisaika EU:lle meni umpeen äskettäin, mutta erinäiset ulkomaiset, siis intialaiset ja kiinalaiset yhtiöt ovat edelleen kieltäytyneet ilmoittamasta lukujaan. Kuten oli odotettavissa, EU on päättänyt olla estämättä näiden maiden lentoyhtiöitä lentämästä EU:n alueelle, mutta uhkaa nyt uudella aikarajalla. "Ankarat rahalliset rangaistukset" kuulemma odottavat, elleivät näiden maiden yhtiöt ala noudattaa EU:n ETS-lakeja  tammikuuhun 2013 mennessä.

 

 

http://www.rediff.com/business/report/carbon-emission-eu-to-impose-penalty/20120619.htm

 

Sitten vaan samalla mitalla takaisin, kun eurooppalaiset joutuvat kayttamaan joko Intian tai Kiinan ilmatilaa. Tuolle Euroopan typeralle paastokauppahompotykselle on saatava joku tolkku.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kiinan media on viime aikoina kirjoitellut, syystäkin, että EU:n uhkaukset ovat pelkkää sapelinkalistelua eikä EU:lla ole yksinkertaisesti varaa kauppasotaan, joten Kiina pitää kiinni omasta kielteisestä kannastaan:

 

Recently the EU top officials threatened that if China's aviation enterprises failed to submit their carbon emissions data for 2011 before the Friday deadline, the EU would punish Chinese airlines. The China Air Transport Association have stated they will continue to follow government policy, and have rejected both submitting the data and the idea of raising the prices of tickets.

 

Some observers believe that a trade war between the EU and China, driven by the unilateral carbon taxation scheme of the EU, will be triggered at any moment. But the odds of this are very small.

 

The EU cannot afford an international trade war at the moment. In the past year, the eurozone debt crisis not only deepened but also spread to more areas. It is not rational for the EU to sacrifice the prospects of economic recovery.

 

http://www.globaltimes.cn/content/715695.shtml

 

Itse asiassa EU:n edustajatkin ovat ilmoittaneet EU:n voivan luopua päästökauppajärjestelmästään, mikäli ICAO:ssa saadaan aikaan koko maailman kattava päästökauppajärjestelmä.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

ICAO:ssa on pyrkimystä aikaansaada maailmanlaajuinen ilmailun päästökauppajärjestelmä, mutta viivästykset toivotussa aikataulussa näyttävät todennäköisiltä. Pääsihteeri Benjamin kertoo, että neljästä suunnitelmasta pyritään keväällä 2013 valitsemaan lopullinen vaihtoehto, joka voitaisiin esittää hyväksyttäväksi yleiskokouksessa syksyllä 2013.

 

It had been hoped that this autumn would see the UN-backed ICAO set out final proposals for a global mechanism that could tackle aviation emissions and potentially end the current stand-off. But Secretary-General Raymond Benjamin said this week that it is likely the next meeting of the group will instead be used to refine the shortlist of policy options being considered so that a final proposal can be presented in the spring of 2013.

 

"I believe that the turning point will be in March next year, when we will put one option on the table, if all goes well," he told news agency Reuters. "It depends on the member states."

 

Benjamin said he wanted to ensure the 191 ICAO members could vote on a proposal at its full assembly in autumn 2013, given such a meeting occurs only once every three years.

 

http://www.businessgreen.com/bg/news/2185555/-aviation-emissions-plans-delayed-2013

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Finnair ja  Lufthansa Cargo ovat ensimmäiset EU-maiden lentoyhtiöt, joita Venäjä rankaisee EU:n päästökauppaa koskevassa kiistassa.

 

Venäjä kieltäytyi aiemmin keväällä syytä ilmoittamatta myöntämästä näille yhtiöille uusia lupia lentoihin Siperian yli Aasian-kohteisiin. Nyt Venäjän hallitus on ilmailualaa seuraavan Aviation International News -verkkosivuston mukaan myöntänyt, että lupien epääminen on protesti EU:n päästökauppajärjestelmää vastaan. Seuraavana vuorossa saattaa olla pohjoismainen SAS, jolla tosin on luville huomattavasti pienempi tarve kuin  Finnairilla.

 

Kiina puolestaan rokottaa Euroopan lentokoneteollisuutta. Kiinan hallitus kieltäytyy hyväksymästä maansa lentoyhtiöiden jättikauppoja eurooppalaisen Airbusin kanssa. Tästä syystä on hyllytetty 35 laajarunkoisen A330-koneen ja kymmenen superjumbon A380:n kaupat. 

 

suomen kuvalehti

 

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kovaa vääntöä USA:ssa: USA:n lentoyhtiöt vaativat Obaman hallintoa torppaamaan EU:n päästökauppajärjestelmän vedoten Hillary Clintoniin:

 

http://www.guardian.co.uk/environment/2012/jul/31/us-airlines-hillary-clinton-eu-carbon-law%3Fnewsfeed%3Dtrue

 

Ympäristöjärjestöt vaativat Obamaa torppaamaan lentoyhtiöiden protestitoimet ja lakialoitteen, joka edellyttäisi USA:ta jättämään EU:n päästökauppaa vastustavan protestin ICAO:n käsiteltäväksi:

 

http://thehill.com/blogs/transportation-report/aviation/242139-enviros-want-obama-to-block-airline-emission-trading-protest

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kiinan media on viime aikoina kirjoitellut, syystäkin, että EU:n uhkaukset ovat pelkkää sapelinkalistelua eikä EU:lla ole yksinkertaisesti varaa kauppasotaan, joten Kiina pitää kiinni omasta kielteisestä kannastaan:

 

---klik--------

Euroopan unioni ja Kiina ovat sopineet toimista päästöjen vähentämiseksi. Kiinaan muun muassa kehitetään päästökauppajärjestelmä.

 

http://yle.fi/uutiset/eu_ja_kiina_sopimukseen_paastojen_vahentamisesta/6303307

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

USA:n senaatti on hyväksynyt lain, joka antaa liikenneministerille mahdollisuuden kieltää sikäläisiä lentoyhtiöitä osallistumasta EU:n päästökauppaan. Edustajainhuone on jo aikaisemmin hyväksynyt lain, joka kieltää yhtiöitä osallistumasta.

 

http://atwonline.com/international-aviation-regulation/news/us-senate-passes-bill-exempting-us-airlines-participating-eu-

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

EU-komissio haluaa jäädyttää lentoliikenteen päästökaupan :laugh:

 

http://yle.fi/uutiset/eu-komissio_haluaa_jaadyttaa_lentoliikenteen_paastokaupan/6373081

 

Täällä kuitenkin todetaan, että päästökauppa jatkuu Euroopan sisäisillä reiteillä:

 

The suspension means the EU will not require allowances to be surrendered in April 2013 for emissions to and from the EU during 2012. The monitoring and reporting obligations will also be deferred for such flights. However, the obligations relating to all flights within the EU remain unchanged.

 

http://atwonline.com/international-aviation-regulation/news/eu-suspends-aviation-inclusion-ets-international-flights-1112

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Täällä kuitenkin todetaan, että päästökauppa jatkuu Euroopan sisäisillä reiteillä:

 

http://atwonline.com/international-aviation-regulation/news/eu-suspends-aviation-inclusion-ets-international-flights-1112

 

EU:n sisäisillä, ainakin lainauksesi mukaan! Kjos hieroo karvaisia käsiään! ;D

 

Tosin ainakaan YLE:n uutisen mukaan mitään lopullista päätöstä ei vielä ole.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

USA:n senaatti on hyväksynyt lain, joka antaa liikenneministerille mahdollisuuden kieltää sikäläisiä lentoyhtiöitä osallistumasta EU:n päästökauppaan. Edustajainhuone on jo aikaisemmin hyväksynyt lain, joka kieltää yhtiöitä osallistumasta.

 

http://atwonline.com/international-aviation-regulation/news/us-senate-passes-bill-exempting-us-airlines-participating-eu-

 

Presidentti Obama on eilen allekirjoittanut ko. lain, jonka nojalla USA:n liikenneministeri voi kieltää USA:n lentoyhtiöitä osallistumasta EU:n päästökauppaan ja johon voidaan vedota, jos EU uudelleen aktivoi päästökaupan:

 

http://news.airwise.com/story/view/1354058503.html

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Päästökaupasta väännetään parhaillaan kättä ICAO:n kokouksessa Montrealissa. Jonkinlainen kompromissi pitäisi saada aikaan perjantaihin mennessä.

 

Debate at the ICAO's triennial assembly on Wednesday focused on the most contentious aspect of a global deal - a framework to allow national or regional market-based schemes to apply to airlines before 2020.

 

The framework is needed to allow the EU's Emissions Trading Scheme (ETS), the only existing regional scheme that applies to foreign carriers, to continue to function for the next seven years.

 

Several EU delegates stressed that Europe has already conceded a lot in negotiations by scaling back the reach of the EU ETS to sovereign airspace rather than entire routes.

 

They voiced support for compromise text introduced by ICAO assembly President Michel Wachenheim on Wednesday morning to try to clinch a deal by Friday, the last day of the assembly.

 

http://news.airwise.com/story/view/1380761646.html

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

ICAO:n kokouksessa on päätetty kehittää vuoteen 2016 mennessä maailmanlaajuinen päästökauppajärjestelmä, jota alettaisiin soveltaa v. 2020. EU:n oman päästökauppajärjestelmän laajentaminen koskemaan kansainvälisiä lentoja EU:n alueelle hylättiin, joten jää nähtäväksi, miten sen jatkon suhteen käy.

 

http://www.flightglobal.com/news/articles/icao-reaches-deal-on-climate-change-rejects-eu-ets-391332/

 

http://atwonline.com/eco-aviation/icao-assembly-reaches-aviation-emissions-accord

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Luo uusi käyttäjätunnus tai kirjaudu sisään

Sinun täytyy olla jäsen osallistuaksesi keskusteluun

Luo käyttäjätili

Rekisteröi uusi käyttäjätili helposti ja nopeasti!


Luo uusi käyttäjätili

Kirjaudu sisään

Sinulla on jo käyttäjätili?


Kirjaudu sisään